Naši ključni strokovnjaki

Matjaž Harmel
Matjaž Harmel je svojo mladost preživel ob Cerkniškem jezeru in v notranjskih gozdovih. Zaradi tega se ni nihče čudil, ko se je po končani gimnaziji odločil za študij gozdarstva. Najprej se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, po nekaj letih dela pa je začel pri svojem delu pogrešati pristnejši stik z naravo, zato se je 1997 zaposlil v svetovalnem podjetju Oikos, ki ga je skupaj s skupino prijateljev, ki so delovali v okviru Ekološke izvidnice pri Zvezi tabornikov Slovenije, ustanovil že v času študija. Tu je nadaljeval svojo poslovno kariero in se usmeril predvsem v projekte, ki so povezani z varovanjem okolja, narave in upravljanje z naravnimi viri. Leta 2012 je ustanovil podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., kjer nadaljuje s svojim delom v vlogi direktorja in enega vodilnih strokovnjakov na področjih varovanja okolja in narave ter upravljanja z naravnimi viri. Pogosto je eden ključnih strokovnjakov mednarodnih projektnih skupin, katerih naloga je priprava strateških projektov na območju držav zahodnega Balkana. Njegova glavna prednost je, da poleg znanja, ki ga je pridobil preko formalnega in neformalnega izobraževanja, naravne procese tudi razume. Zaradi tega je sposoben poiskati prave rešitve, ki dajo pričakovane rezultate.


Klemen Strmšnik
Klemen Strmšnik (rojen 9. decembra 1981) je bil na področju okoljskega svetovanja dejaven še pred zaključkom študija na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Oddelku za geografijo. Kot zunanji član projektne ekipe je sodeloval pri več projektih presoje vplivov na okolje. Pridobljeno znanje ja s pridom izkoristil za diplomsko nalogo in diplomiral na primeru presoje vplivov na okolje za odlaganje inertnih odpadkov v peskokopu Hudej-Ples. Po diplomi se je leta 2006 pridružil podjetju Oikos d.o.o. kot mladi strokovnjak s področja varovanja okolja in geografskih informacijskih sistemov (GIS). Od takrat si je nabral veliko izkušenj, tako na PVO, kot CPVO projektih vezanih na pripravo majhnih lokalnih projektov, velikih infrastrukturnih projektov ter programov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Leta 2008 je postal vodja projektov na področju varstva okolja in upravljanja z naravnimi viri. Ves čas je bil zelo aktiven tudi na drugih okoljskih projektih in projektih s področja prostorskega načrtovanja kot so Ocene tveganja onesnaženja, Poplavne študije, Programi opremljanja stavbnih zemljišč za območja OPN in OPPN, Lokalni programi varstva okolja in Lokalni energetski koncepti. Preko projektnega dela si je pridobil odlično znanje vodenja okoljskih postopkov in procesov, zakonodajnega okvirja in EU regultiv ter razumevanja evropske okoljske in prostorske politike. Prav tako si je nabral široko znanje o vodenju projektov in projektnih skupin, okrepil svoje organizacijske, poročevalske in vodstvene sposobnosti ter nadgradil svoje znanje praktične uporabe GIS. V zadnjem času je svojo pozornost posvetil  upravljanju z naravnimi viri (zlasti na področju prostorskega načrtovanja) in negativnim učinkom izgube kmetijskih površin zaradi novih razvojnih območij ter posledično zmanjšanju varnosti preskrbe s hrano. Leta 2012 se je odločil, da je čas za nove izzive in izkoristila priložnost za aktivno sodelovanje v razvoju novega svetovalnega podjetja ZaVita d.o.o., kjer je tudi zaposlen. Trenutno se aktivno ukvarja z razvojem novih produktov na področju ekosistemskih storitev, okoljskih škod in učinkovitosti pri upravljanju z infrastrukturnimi sistemi in naravnimi viri.