Ključni stručnjaci

Matjaž Harmel je mladost proveo na Cerkniškom jezeru i u okolnim šumama. Zato se niko nije čudio kada je nakon završene gimnazije odlučio da upiše šumarski fakultet. Njegov prvi posao bio je u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu. Posle nekoliko godina rada počeo mu je nedostajati direktan kontakt sa prirodom, te se je 1997 god. zaposlio  u konsultantskom preduzeću Oikos, koje je, sa grupom prijatelja koji su radili u okviru Ekološke grupe Saveza izviđača  Slovenije, osnovao još u vreme studija. Tu je nastavio svoju poslovnu karijeru usmerenu pre svega na projekte vezane za zaštitu životne sredine, prirode te upravljanja prirodnim resursima.  Godine 2012 je osnovao preduzeće ZaVita, svetovanje, d.o.o., gde nastavlja sa svojim radom u ulozi direktora i jednog od vodećih stručnjaka na području zaštite životne sredine i prirode  te upravljanja prirodnim resursima. Često je jedan od ključnih stručnjaka u međunarodnim projektnim grupama čija je uloga priprema strateških projekata na području dražava zapadnog Balkana. Pored formalnog i neformalnog obrazovanja,  jedna od njegovih najvećih prednosti je i dobro razumevanje prirodnih procesa, pa je zbog toga efikasan u pronalaženju pravih rešenja i postizanju očekivanih rezultata.

Klemen Strmšnik (rođen 9. decembra 1981) je na području ekološkog savetovanja bio aktivan i pre nego je završio studije na Univerzitetu u Ljubljani, Filozofski fakultet, Odeljenje za geografiju. Kao spoljni član projektne ekipe je učestvovao na više projekata procene uticaja na životnu sredinu. Stečeno znanje je iskoristio za izradu diplome, te diplomirao na temi Procene uticaja na životnu sredinu kod deponovanja inertnog otpada u iskopu peska Hudej-Ples. Po završetku fakultetu,  2006. godine,  pridružio se preduzeću Oikos d.o.o. kao mladi stručnjak na području zaštite životne sredine i geografskih informacionih sistema (GIS). Od tada je nakupio bogato iskustvo na području presude uticaja na životnu sredinu, strateške procene uticaja na životnu sredinu za projekte vezane za pripremu lokalnih projekata, velikih infrastrukturnih projekata te programa na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Godine 2008 je postao vođa projekta na području zaštite životne sredine i upravljanja  prirodnim resursima. U isto vreme je veoma aktivan i na drugim projektima sa područja upravljanja životnom sredinom i projektima sa područja prostornog planiranja kao što su Ocene rizika zagađenja, Poplavne studije, Programi opremanja stambenih zemljišta za područja Opštinskih prostornih planova i Opštinskih detaljnih prostornih planova, Lokalni programi zaštite životne sredine i prostorne politike. Tako je prikupio široko znanje o vođenju projekata i projektnih grupa, ojačao svoje organizacione sposobnosti i sposobnosti vođenja te nadogradio svoje znanje praktične upotrebe GIS-a. U poslednje vreme je svoju pažnju posvetio upravljanju prirodnim resursima (posebno na području prostornog planiranja) i negativnim posledicama gubljenja poljoprivrednih površina zarad novih razvojnih područja, pa samim tim i smanjenu sigurnosti u snabdevanju hranom. Godine 2012 je odlučio da je vreme za nove izazove, pa je iskoristio pruženu priliku za aktivno učestvovanje u razvoju novog konsultantskog preduzeća ZaVita d.o.o. gde je i zaposlen. Trenutno se aktivno bavi razvojem novih projekata na području ekosistemskih usluga, ekoloških šteta i efikasnosti pri upravljanju infrastrukturnim sistemima i prirodnim resursima.