Strategije razvoja na državni, regionalni in lokalni ravni

Strateško načrtovanje je proces, ki se pojavlja pri vsaki vrsti poslovanja ali vodenja in ki je namenjen zagotavljanju takšne ali drugačne prihodnosti. Z načrtovanjem na podlagi trenutnih podatkov določamo potek izvajanja aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev na najbolj učinkovit način. Ključ do uspešnega strateškega načrtovanja leži v uspešnem strateškem mišljenju.

Če nam strategija pove kako bomo dosegli cilje je program tisti dokument, ki opredeli ključne izvedbene korake, ki nas bodo popeljali do želenih ciljev. Priprava obeh dokumentov temelji na čim boljši analizi stanja, analizi okolja v katerem načrtujemo, analizi glavnih deležnikov/partnerjev/konkurentov ter analizi priložnosti, ki se nam odpirajo. Na podlagi navedenih podatkov in informacij se opredelijo vizija in cilji ter strategija doseganja teh ciljev, ki svojo izvedbeno raven doseže z izdelavo programa, opredelitvijo aktivnosti, odgovornih nosilcev za izvedbo ter finančnega in časovnega okvirja izvedbe.  

Pomembno vlogo pri uspešnem izvajanju strateških in programskih dokumentov igra tudi poistovetenje nosilcev izvedbe s samimi dokumenti in njihova dejanska sposobnost uresničevanja zastavljene poti. Zaradi tega je ključnega pomena ustrezno vključevanje vseh pomembnih interesnih skupin v proces priprave tovrstnih srednjeročnih in dolgoročnih dokumentov.