Študije izvedljivosti

Sprejem odločitve o realizaciji posamezne investicije ni dogodek ampak proces. Za sprejem takšne odločitve navadno tehtamo med stroški in koristmi posamezne investicije, pa tudi med posameznimi alternativami (tehnološkimi, lokacijskimi, oblikovnimi itd.) za njeno izvedbo. Ker je navadno projektnih idej veliko, ''v življenje'' pa obudimo le najboljše, je potrebno ugotoviti katere nam ob najnižjih vložkih prinesejo največ koristi.

Študija izvedljivosti se izvede na nivoju posameznega projekta z namenom podrobnejše proučitve izvedljivosti projekta s tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika. Cilj študij izvedljivosti je priprava kakovostnega investicijskega projekta, zmanjšanje tveganj povezanih z investicijskimi projekti ter primerjava različnih investicij na enakem nivoju. Vsebino študije izvedljivosti opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 86/1998, 43/1999, 60/2006), v grobem pa študija izvedljivosti vsebuje:

• analizo stanja,
• tehnično-tehnološke, lokacijske in ekonomske variantne zasnove umestitve investicije skupaj z načrtom izvajanja dejavnosti,
• opredelitev optimalne umestitve investicije,
• analizo tehnične izvedljivosti investicije,
• časovno izvedljivosti investicije,
• ekonomsko upravičenost investicije,
• analizo vplivov na okolje,
• varnost investicije in
• analizo tveganj.