Vrednotenja različnih programskih dokumentov

Izvajanje vsakega programskega dokumenta, ne glede na njegov obseg ali vsebino, je potrebno spremljati in ovrednotiti uspešnost njegovega izvajanja oz. uspešnost doseganja zastavljenih ciljev. Poznamo različne vrste vrednotenj, ki z različnih zornih kotov kažejo uspešnost ali pomanjkljivost izvajanja programskih dokumentov in dajejo priporočila za njihovo izboljšanje oz. nadgradnjo.

Predhodna vrednotenja oz. ''ex-ante'' vrednotenja so namenjena vrednotenju različnih programskih dokumentov, ki se še niso pričela izvajati v praksi. Pogosto se vrednotenje v tej fazi nanaša predvsem na vprašanje ali programski dokument načrtuje smotrno rabo sredstev za čim bolj učinkovito doseganje ciljev.  
Vmesna vrednotenja oz. ''on-going'' vrednotenja so namenjena vrednotenju različnih programskih dokumentov v času njihovega izvajanja (navadno nekje na polovici programskega obdobja). Vrednotenje je v tej fazi namenjeno odgovoru na vprašanje ali je izvajanje programa ter doseganje ciljev na pravi poti oz. podaji priporočil za izboljšanje.

Končna vrednotenje oz. ''ex-post'' vrednotenja so namenjena vrednotenju različnih programskih dokumentov po zaključku njihovega izvajanja, ko ima evalvator na razpolago vse podatke o izvajanju programa in dejanskem doseganju zastavljenih ciljev. Namen takšnih vrednotenj je opredelitev končne ocene uspešnosti izvajanja programa ter priprava priporočil za izboljšanje oz. nadgradnja programa v naslednjem programskem obdobju.