Elaborati posegov na najboljša kmetijska zemljišča

Pri načrtovanju prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na najboljša kmetijska zemljišča zunaj območij naselij je skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami ministrstva pristojnega za kmetijstvo potrebno izdelati elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča. Namen elaborata posegov na najboljša kmetijska zemljišča je preveritev upravičenosti posegov na najboljša kmetijka zemljišča, ki predstavljajo pomembne naravni vir. Upravičenost posegov preverja ministrstvo pristojno za okolje, elaborat pa predstavlja strokovno podlago za sprejem odločitev o upravičenosti predlaganih posegov.

Za območja predlaganih sprememb namenske rabe na najboljših kmetijskih zemljiščih, ki presegajo 5.000 m² velikosti, se v elaboratu preuči tudi alternativne rešitve, ki jih je za izvedbo dotičnega predvidenega posega pripravil prostorski načrtovalec. Če alternativne rešitve niso možne je potrebno podati razloge za to.

Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča na nivoju vsakega posega vsebuje:
-     opis osnovnih značilnosti  predlaganega posega,
-     urbanistično obrazložitev predlaganega posega podano s strani prostorskega načrtovalca,
-     grafični prikaz predlaganega posega;
-     podatke o površini predlaganih posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
-     podatke o dejanski rabi zemljišč, kategorizaciji zemljišč in detajlnem talnem številu,
-     podatke o morebitnih izvedenih agrarnih operacijah, statusu zaščitene kmetije in druge podatke o kmetijskih zemljiščih (vključenost v ukrepe kmetijsko okoljske politike  ipd.).


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o prostorskem načrtovanju

-    Zakon o kmetijstvu

-     Zakon o kmetijskih zemljiščih

-     Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij