Katastri (onesnaževalcev, nelegalnih odlagališč odpadkov, greznic, prispevnih površin itd.)

Za ustrezno prostorsko, projektno, finančno in drugo načrtovanje je nujno poznavanje izhodiščnega stanja. Kljub vsem naporom, ki so bila v zadnjih letih vložena v vzpostavljanje različnih oblik baz podatkov na področju varovanja okolja in narave, se upravljavci različnih sistemov in območij še vedno pogosto znajdejo pred težavo, da ne razpolagajo s podatki stanja v prostoru.

Izdelava katastrov je proces, ki zahteva tesno sodelovanje s končnim uporabnikom, saj morajo biti, ne glede na njihovo tematiko, izdelani v povezavi s potrebami končnega uporabnika. Dobro izdelan in uporaben kataster lahko s primerno nadgradnjo (v obliki različnih aplikacij) postane učinkovito upravljavsko orodje ali pa (v obliki različnih portalov) orodje za obveščanje in ozaveščanje javnosti ali uporabnikov. V vsakem primeru pa je nepogrešljivo orodje v procesu sprejemanja strateških ali izvedbenih odločitev.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o vodah

-    Zakon o gospodarskih javnih službah

-    Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

-    Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012