Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Operativni program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja oziroma aglomeracije, za katere je treba zagotoviti, v rokih iz Nacionalnega operativnega programa, odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena z Nacionalnim operativnim programom. Prav tako določa financiranje ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. Operativni program je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Osnovni namen Operativnega programa je varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi varovanje pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami, v skladu z veljavno zakonodajo. Cilji operativnega programa so:
•    določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
•    določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode na druge zakonsko dopustne, tehnično izvedljive in ekonomsko upravičene načine,
•    vzpostavljen akcijski načrt za izvajanje Operativnega programa za vsa naselja na območju občine.


Seznam predmetne zakonodaje

-    Zakon o gospodarskih javnih službah

-    Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

-    Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

-    Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

-    Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

-    Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

-    Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

-    Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode