Operativni programi oskrbe s pitno vodo

Operativni program oskrbe s pitno vodo je izvedbeni dokument s katerim Občine, ob podpori države, izboljšujejo trenutno stanje oskrbe s pitno vodo. Program predstavlja podlago za lokacijsko, časovno in finančno načrtovanje projektov povezanih s komunalnim opremljanjem za namene oskrbe s pitno vodo. Namen operativnega programa oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje količinsko in kakovostno ustrezne oskrbe s pitno vodo tam kjer je skupna poselitev večja od 50 PE in gostota višja od 5 PE/ha in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, večjo od 10 m3 na dan.

Operativni program oskrbe s pitno vodo opredeli tudi osnovne in rezervne vire pitne vode ter pogoje njihove uporabe, značilnosti obstoječega javnega vodovodnega sistema ter vodovodnih sistemov v zasebnem upravljanju, njihove zmogljivosti in trenutne obremenitve, opozori na problematična območja in predvidi reševanje takšnih območij. V primeru potrebe lahko operativni program oskrbe s pitno vodo opredeli tudi ukrepe za zaščito vodnih virov in ukrepe za dvig osveščenosti prebivalcev, lastnikov in uporabnikov zemljišč na vodovarstvenih območjih.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o vodah

-     Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja