Programi opremljanja stavbnih zemljišč za prostorske akte (OPN in OPPN)

Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da se opremljanje stavbnih zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se pripravi na podlagi občinskega prostorskega načrta (OPN) ali občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), sprejme pa ga Občinski svet z odlokom. Na podlagi programa opremljanja se izvaja tudi odmera komunalnega prispevka. Namen Programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPN ali OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja stavbnih zemljišč v veliki večini primerov pripravijo Občine, v primeru znanega investitorja v gradnjo OPPN, pa to nalogo lahko prenesejo tudi nanj.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o prostorskem načrtovanju

-    Zakon o graditvi objektov

-    Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

-    Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

-    Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme