Programi zaščite vodnih virov

Oskrba s pitno vodo je, v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Kljub navedenemu je zakonodajalec v Zakonu o vodah jasno zapisal, da je zaščita vodnih virov in sprejem vodovarstvenih območij v pristojnosti Vlade RS. Ker pa se zadeve na državnem nivoju ne odvijajo tako hitro kot bi si želeli in ker v pristojnosti Občin še naprej ostaja skrb za zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe s pitno vodo za občane, se Občine vse pogosteje odločajo za pripravo programa zaščite vodnih virov. S tem ne le pospešijo proces sprejema uredbe o vodovarstvenih območij na pristojnem ministrstvu, temveč aktivno pristopijo k reševanju povsem življenjskih težav svojih občanov in poskrbijo za dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Pogosto je takšna odločitev sprejeta tudi v luči priprave Občin na prevzem t.i. vaških vodovodov s strani t.i. vaških vodovodnih skupnosti.

Namen produkta je zaščita vodnih virov za zagotavljanje kakovostne in količinsko ustrezne oskrbe s pitno vodo. Posledično mora projekt zagotoviti konkretne rezultate, ki obsegajo:
-     določeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo in rezervni vodni viri,
-     identificirane in ovrednotene obstoječe in potencialne nevarnosti za vodne vire,
-     določena vodovarstvena območja vodnih virov,
-     pripravljen in sprejet akcijski načrt ukrepov za zaščito vodnih virov,
-     pripravljen in sprejet sistem monitoringa kakovosti in količine pitne vode.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o vodah

-     Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja