Celovite presoje vplivov na okolje za programske dokumente in prostorske akte (OPN in OPPN)

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) je proces katerega namen je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati negativne vplive ter potencirati ali vsaj optimizirati pozitivne vplive planov, programov ali načrtov (PPN) na okolje in varovana območja. Na ta način se zagotavlja uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v vseh fazah načrtovanja. S CPVO se ugotovijo in ocenijo vplivi PPN na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v PPN, ter pridobi mnenje pristojnega ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

V procesu CPVO se vplivi PPN ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila (OP), ki predstavlja rezultat izvedenega procesa CPVO. Proces vodi ministrstvo pristojno za področje okolja. V procesu je zagotovljeno tudi sodelovanje vseh resorno pristojnih državnih organov in organizacij, ki v postopku izdajajo smernice in mnenja ter obveščanje in sodelovanje javnosti, ki je vključena preko javne razgrnitve okoljskega poročila.

Izdelavo PPN in proces izvedbe CPVO v našem podjetju razumemo kot dva med seboj tesno povezana in prepletena procesa. Prav zaradi tega velik poudarek dajemo na vzpostavitev dobrega sodelovanja s pripravljavcem in izdelovalcem PPN. Le tako se lahko izognemo procesnim zapletom, negativnim posledicam, poslabšanju obstoječih ali celo nastanku novih okoljskih problemov. Rezultat procesa CPVO je usklajen in široko sprejet PPN, tudi med lokalnim prebivalstvom. To dosežemo z izvedbo javnih predstavitev, katerih namen je predstavitev in pojasnitev predvidenih vplivov izvedbe PPN na varstvo okolja, človekovega zdravja in kulturne dediščine ter ohranjanje narave.


Seznam predmetne zakonodaje

-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o ohranjanju narave

-    Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje

-    Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja