Lokalni oz. Občinski programi varstva okolja

Zakon o varstvu okolja mestnim občinam nalaga, da pripravijo programe varstva okolja (OPVO) in operativne programe za svoje območje. Ti programi ne smejo biti v nasprotju z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) in operativnimi programi varstva okolja. Prva tako je Evropska komisija sprejela Tematsko strategijo za urbano okolje, ki predvideva, da bi vsa urbana območja z več kot 100.000 prebivalci morala pripraviti programe varstva okolja, skladne s štirimi okvirnimi vsebinskimi področji tematske strategije – sistemi in načrti ravnanja z okoljem trajnostni transport, trajnostne metode in tehnike gradnje ter trajnostno urbanistično načrtovanje. Lokalne skupnosti namreč s celostnim načrtovanjem upravljanja z okoljem hitreje in učinkoviteje zmanjšujejo in preprečujejo obremenjevanje okolja in ustvarjajo pogoje za kakovostno in zdravo življenje svojih prebivalcev.

OPVO je strateški dokument za celovito načrtovanje okoljskega trajnostnega razvoja, ki predstavlja eno izmed glavnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in načrtov razvojnih programov za razvoj lokalne skupnosti. In prav zato je v okviru OPVO bistvenega pomena priprava dobrega akcijskega načrta, ki na eni strani zasleduje dolgoročne strateške razvojne cilje, na drugi strani pa izhaja iz dejanskega stanja, razmer, potreb in razvojnih idej lokalnega okolja. Izvajanje OPVO je predvideno preko dejanskim potrebam prilagojenega sistema monitoringa. 


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-     Priporočila ministra za pripravo OPVO

-     Resolucija o NPVO