Presoje vplivov na okolje

Zakon o varstvu okolja predvideva, da je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, potrebno izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva. Presojo vplivov na okolje (PVO) izvede Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, na podlagi izdelanega Poročila o vplivih na okolje, njegovega revizijskega poročila in projekta predvidenega posega.

Namen PVO  je zagotovitev podatkov, potrebnih za presojo vplivov nameravanega posega na okolje, tako glede na vrsto in lastnosti nameravanega posega kot glede na lastnosti in značilnosti okolja oziroma njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi vplivov posega prizadeti.

Cilj PVO je ugotoviti ter oceniti vse možne vplive nameravanega posega na ljudi in njihovo zdravje, rastlinstvo in živalstvo, tla, vodo, zrak, klimatske razmere, človekovo nepremično premoženje, kulturno dediščino, krajino in njihove medsebojne odnose. Navedeno je mogoče opraviti le na podlagi opisa in značilnosti nameravanega posega v okolje in njegovih alternativ ter analize stanja okolja v času izvedbe, trajanja in prenehanja posega. Zaključni korak PVO predstavlja opredelitev morebiti potrebnih omilitvenih ukrepov (če je ugotovljene vplive mogoče omiliti, do te mere, da ne bodo bistveno vplivali na okolje) in opredelitev potrebnega monitoringa, ki bo meril vplive na okolje tokom izvedbe nameravanega posega in njegovega delovanja.     


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

-    Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

-    Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

-    Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic