Načrti upravljanja z varovanimi območji narave

Namen načrtov upravljanja z varovanimi območji narave je zagotoviti ugodno stanje in dolgoročni obstoj varovanih območij narave. Temu namenu je potrebno prilagoditi in včasih tudi podrediti izvajanje ostalih dejavnosti v prostoru. To seveda ne pomeni »konzervacije« tovrstnih območij temveč prilagojeno aktivno upravljanje, kar je včasih težko dosegljivo.

Načrt upravljanja varovanega območja vsebuje seznam aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati, da dosežemo namen varovanja.  Ob tem se je potrebno zavedati, da je načrt upravljanja dolgoročni strateški dokument, v pripravo katerega je potrebno aktivno vključiti vse relevantne interesne skupine, ki v tem prostoru zasledujejo takšen ali drugačen interes ter skupaj z njimi doseči dogovor o dolgoročnem upravljanju takšnega območja. Načrt upravljanja obsega vizijo, cilje, ukrepe in aktivnosti z določenim časovnim in finančnim okvirjem ter znanimi nosilci njihove izvedbe. Seveda se razmere in stanje v prostoru neprestano spreminjajo, zato je potrebno tudi za najboljše načrte upravljanja predvideti spremljanje njihovega izvajanja ter jih po potrebi prilagajati novim dejstvom in situacijam.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o ohranjanju narave

-    Zakon o prostorskem načrtovanju

-   Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

-    Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 2007-2013

-    Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)