Vzpostavljanje nadomestnih habitatnih tipov

Zakon o ohranjanju narave določa omilitvene in izravnalne ukrepe, s katerimi se omili posledice  posegov  v naravo ali nadomesti predvidena ali povzročena okrnitev  narave. Ena od takšnih možnosti je tudi vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake  naravovarstvene značilnosti kot območje, na katero je poseg negativno vplival ali vzpostavitev drugega območja, pomembnega za ohranjanje biotske raznovrstnosti oziroma varstvo naravnih  vrednot – vzpostavitev nadomestnega habitatnega tipa. Ker si v prvi vrsti ne želimo takšnih posegov v naravo, ki bi zahtevali izvedbo tovrstnih omilitvenih ukrepov in ker so takšni omilitveni ukrepi praviloma časovno dolgotrajni, izvedbeno lahko tudi zahtevni in posledično dragi, do njihove izvedbe prihaja bolj kot ne izjemoma. Cilj varovanja vrst in habitatnih tipov je ohranitev ali doseganje njihovega ugodnega stanja, zato je seveda ena od pomembnih zahtev za uspešno izvedbo nadomestnega habitatnega tipa tudi njihovo dolgoročno vzdrževanje in upravljanje.

Zaradi zagotavljanja uspešne izvedbe nadomestnih habitatnih tipov, se za njihovo vzpostavitev angažira skupina strokovnjakov in bodočih upravljavcev tega območja, ki skupaj pripravi načrt vzpostavitve nadomestnega habitatnega tipa, nadzira njegovo izvedbo, spremlja uspešnost vzpostavitve nadomestnega habitatnega tipa ter pripravi načrt dolgoročnega upravljanja s tem območjem.


Seznam predmetne zakonodaje
-    Zakon o varstvu okolja

-    Zakon o ohranjanju narave

-    Zakon o prostorskem načrtovanju

-    Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

-    Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 2007-2013

-    Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)